Menu
Město Dobřany

S čím vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

 

 

S čím Vám můžeme pomoci

Oblast působnosti

Výkon územně plánovací činnosti dle § 6 odst. 2 stavebního zákona s územní působností pro k.ú. Dobřany, Šlovice u Plzně, Vodní Újezd, Nová Ves u Plzně.

Stavební odbor v přenesené působnosti zejména:

 • pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce
 • pořizuje územně plánovací podklady (územní studie)
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
 • vykonává další činnosti podle stavebního zákona

Výkon činnosti obecného stavebního úřadu s územní působností pro k.ú. Dobřany, Šlovice u Plzně, Vodní Újezd, Nová Ves u Plzně, Chlumčany u Přeštic, Dnešice, Černotín u Dnešic, Přestavlky u Dnešic, Vstiš.

Stavební odbor v přenesené působnosti zejména:

 • vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu
 • uzavírá s žadateli veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území
 • rozhoduje o prodlužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu
 • rozhoduje o změně nebo zrušení územního rozhodnutí
 • vydává společné územní rozhodnutí a stavební povolení tzv. společné rozhodnutí
 • ve zjednodušeném územním řízení rozhoduje o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a o dělení nebo scelování pozemků
 • vydává územní souhlas
 • vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • vydává jako opatření obecné povahy územní opatření o stavební uzávěře
 • vydává jako opatření obecné povahy územní opatření o asanaci území
 • vydává souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • rozhoduje o povolení stavby – vydává stavební povolení
 • uzavírá s žadateli veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, která nahrazuje stavební povolení
 • rozhoduje o povolení změny stavby před jejím dokončením
 • vydává kolaudační souhlas
 • vydává kolaudační rozhodnutí
 • rozhoduje o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením
 • rozhoduje o povolení zkušebního provozu
 • ověřuje dokumentaci skutečného provedení stavby tzv. pasport stavby
 • rozhoduje o povolení změny v užívání stavby
 • rozhoduje o povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • rozhoduje o nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • rozhoduje o dodatečném povolení stavby
 • rozhoduje o změně v užívání dočasné stavby spočívající v prodloužení doby jejího trvání nebo ve změně na stavbu trvalou
 • vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení
 • ve veřejném zájmu oprávněnost: provádět kontrolní prohlídky stavby, nařizovat neodkladné odstranění stavby, nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě, nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku, nařizovat provedení udržovacích prací, nařizovat vyklizení stavby, ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby; může provést kontrolní prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné
 • vyzývá podle povahy věci stavebníka, osobu, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu  nebo osobu vykonávající stavební dozor anebo vlastníka stavby, aby ve stanovené lhůtě zjednali nápravu v případě, že zjistí při kontrolní prohlídce stavby závadu nebo vyžaduje-li to přesnost a úplnost zjištění podle § 133 odst. 2 stavebního zákona. Není-li výzvě vyhověno, nařídí zjednání nápravy rozhodnutím
 • nařizuje vlastníkovi stavby neodkladné odstranění stavby a zabezpečí její odstranění, jsou-li ohroženy životy osob nebo zvířat tím, že stavba hrozí zřícením
 • nařizuje vlastníkovi stavby provedení nutných zabezpečovacích prací, jestliže stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat, není-li nutné ji neodkladně odstranit
 • může nařídit vlastníkovi stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku nezbytné úpravy: jimiž se docílí, aby užívání stavby nebo jejího zařízení neohrožovalo životní prostředí, nepřiměřeně neobtěžovalo její uživatele a okolí hlukem, exhalacemi včetně zápachu, otřesy, vibracemi, účinky neionizujícího záření anebo světelným zářením, jimiž se odstraňují jiné hygienické, bezpečnostní, požární a provozní závady a závady na elektrickém zařízení stavby, jimiž bude vyhověno požadavkům obrany, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva uplatněným příslušnými orgány (§ 175),v zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, spočívající v připojení stavby na technickou infrastrukturu a dále úpravy, jimiž se stavba vybavuje sociálním nebo jiným hygienickým zařízením, k zajištění účinného odvádění a zneškodňování odpadních vod v souladu s právními předpisy, k usnadnění průtoku přívalových vod nebo k zamezení vnikání povrchových vod do staveb a na přilehlé pozemky, spočívající v konzervaci rozestavěné stavby, jejíž provádění bylo přerušeno nebo zastaveno, jimiž se zajišťuje bezbariérový přístup a užívání pozemku nebo stavby, jimiž se zajišťuje ochrana architektonického a archeologického dědictví
 • nařizuje provedení udržovacích prací, není-li stavba řádně udržována
 • rozhoduje o vyklizení stavby, jestliže jsou závadami na stavbě bezprostředně ohroženy životy nebo zdraví osob či zvířat, anebo má být nařízeno neodkladné odstranění stavby nebo nutné zabezpečovací práce podle § 135 odst. 1 a 2 stavebního zákona
 • rozhoduje o uložení opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu
 • rozhoduje o nařízení umožnění vstupu oprávněné úřední osobě nebo jí přizvané osobě na pozemek nebo do stavby
 • ukládá pořádkovou pokutu tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky, anebo plnění úkolů podle § 172 stavebního zákona
 • ukládá pokuty za přestupky klasifikované v § 178 – § 181 stavebního zákona

Výkon činnosti silničního úřadu s územní působností pro k.ú. Dobřany, Šlovice u Plzně a Vodní Újezd.

Stavební odbor v přenesené působnosti zejména

 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie,
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Výkon činnosti - životní prostředí, s územní působností pro k.ú. Dobřany, Šlovice u Plzně a Vodní Újezd.

Postup při zjištění znečišťování ovzduší

Stavební odbor v přenesené působnosti zejména:

na úseku ochrany přírody a krajiny

 • vede jednotlivá správní řízení na svěřeném úseku, zejména povoluje kácení dřevin
 • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu, vydává výjimky ze stanovených zákazů
 • vydává souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území

na úseku odpadového hospodářství

 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem,
 • projednává přestupek právnické nebo podnikající fyzické osoby na jím svěřeném úseku podle § 66 odst. 1 zákona o odpadech; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
 • projednává přestupek fyzické osoby podle § 69 zákona o odpadech; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem,
 • kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky.

na úseku vodního hospodářství

 • upravují, omezují, popřípadě zakazují podle § 6 odst. 4 vodního zákona obecné nakládání s povrchovými vodami.

na úseku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

 • rozhodují o povinnosti veřejné služby podle § 22 zákona o vodovodech a kanalizacích na území obce, pokud obec není provozovatelem,
 • rozhodují o uložení povinnosti připojit se na kanalizaci podle § 3 odst. 9 zákona o vodovodech a kanalizacích,
 • rozhodují o vydání opatření obecné povahy podle § 15 odst. 4 až 6 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Stavební odbor dále zajišťuje

 • po administrativní stránce agendu Přestupkové komise města Dobřany v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem, vč. archivace spisů,
 • při správě majetku města spolupracuje při vyhodnocování záměrů na obytnou, podnikatelskou a průmyslovou zástavbu a na výstavbu veřejných budov,
 • přiděluje budovám čísla popisná či evidenční,
 • Zpracování statistických výkazů pro Český statistický úřad,
 • Zápisy staveb do RÚIAN.

Zajímavosti

Informace, které by vás mohly zajímat!

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2
2
3
1
4
3
5
3
6
3
7
4
8
1
9
1
10
1
11
2
12
2
13
4
14
4
15
1
16
1
17
1
18
2
19
2
20
4
21
3
22
1
23
1
24
2
25
2
26
2
27
5
28
2
29 30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Aktuální stavy toků

Webkamera

Mikroregion Radbuza

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

nahoru