Obsah

Dobřany - rekonstrukce lesní cesty "Hradčany"

Záměrem projektu je rekonstrukce lesní cesty o délce 2 300 m, která se nachází v polesí Vysoká od hlavní křižovatky směrem k obci Hradčany. V současné době je totiž ve velmi špatném technickém stavu, jenž byl způsoben vlivem povětrnostních podmínek a rovněž častým pohybem těžké techniky při přesunu a převozu těženého dřeva. Předmětná lesní cesta je velmi důležitou komunikační spojkou hojně využívánou k rekreačním účelům, je totiž součástí systému okolních lesních cest, které slouží jako rekreační trasa pro pěší i cyklo turistiku. Proto bude provedena rekonstrukce lesní cesty a zlepšen její technický stav, celkovou obnovou totiž dojde k výraznému zkvalitnění povrchu (zakalený štěrk bude nahrazen penetračním makadamem opatřeným uzavíracím nátěrem dvouvrstvým s posypem z drobného drceného kameniva), dále k úpravě šířkových poměrů, ke zlepšení technických parametrů, k obnově či doplnění podélného a příčného odvodnění (příkopy a svodnice) a k možnosti zvýšení návrhové rychlosti na lesní cestě při pohybu techniky. Rekonstrukce je rovněž prospěšná s ohledem na ochranu lesní půdy (protierozní opatření) a vody, zlepšení místního vodního režimu. Díky realizaci projektu také dojde ke zvýšení bezpečnosti všech návštěvníků lesa a pracovníků v něm, jakož i k výraznému zlepšení možnosti údržby lesního prostředí a těžby v něm.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova, když celkové výdaje projektu jsou ve výši 5.347.245 Kč, z toho dotace činí 80 %. Ostatní výdaje jsou hrazeny z vlastních zdrojů, tedy z rozpočtu města Dobřany.