Obsah

Likvidace nepotřebného vrtu HVpp4 v Dobřanech

,

Ze státního fondu životního prostředí obdrželo město dotaci ve výši 90 % způsobilých výdajů na likvidaci nepotřebného vrtu HVpp4 v Dobřanech. V Roce 2017 byl pro  nedostatečnou vydatnost vyřazen z provozu vodárny vrt HVpp4. Od té doby nebyl využíván a veškerá technologie byla vytěžena. Vrt byl nahrazen vrty HV 4 a HV 5 a v roce 2020 byly připojeny do vodárenské soustavy další dva vrty, z nichž jeden je situován v jižním rohu OPVZ I. stupně u vrtu HVpp 4. Z těchto důvodů nepřicházelo další využití jako vodního zdroje v úvahu a je potřeba vrt HVpp 4 zlikvidovat. 

Likvidace vrtu byla provedena v termínu 14. – 18.9.2020. Vzhledem k tomu, že ve vrtu HVpp4 byly zachyceny 4 zvodně s napjatou hladinou podzemní vody, byla jeho likvidace provedena tak, aby byly zachovány původní izolátory zvodní. Z tohoto důvodu byl vrt zacementován směsí 1:05 včetně zapažnicového prostoru celého vrtného stvolu až k podlaze betonové armaturní šachtice. Do vrtu bylo instalováno cementační potrubí a po etážích á 25m pomalu zapouštěna cementační směs 1:0,5. Po každé etáži následoval osmihodinový cementační klid, aby bylo zabráněno rozptýlení cementační směsi do spodních etáží do horninového prostředí tlakem cementové směsi horních etáží. Ocelová výstroj byla poté odřezána, zavařena a zakryta betonovou deskou s označením osy vrtu.

Celkové náklady na likvidaci byly ve výši 309 128 Kč, z toho dotace byla ve výši 278 215 Kč.

Likvidací vrtu HVpp4 došlo k zamezení nepředvídatelných situací např. možnost nenávratného poškození hydrogeologie podloží, propojení různých zvodní či kontaminace půdního prostředí.