Obsah

Konsolidace IT a nové služby TC Dobřany

Město Dobřany uspělo s žádostí o dotaci na informační technologie

Město Dobřany buduje technologické centrum v rámci vlastních finančních možností vlastní technologické centrum, metropolitní síť a informační systém, vše při snaze maximální dlouhodobosti a koncepčnosti. Zároveň je tato síť budována na základě stanovené informační strategie a zároveň využívá možností podporovaných aktivit v oblasti státního eGovernmentu, čímž získává alternativní zdroje pro financování těchto náročných úkolů.

 

Proto když Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 14. února 2014 výzvu pro podávání žádostí o finanční podporu Zavádění ICT v územní veřejné správě v Integrovaném operačním programu č. 22 – Konsolidace IT a nové služby TC obcí do této výzvy město žádost podalo a uspělo.

 

Předkládaný projektový záměr si klade za cíle:

  • elektronizaci agend veřejné správy – napojení ekonomického systému na základní registry

  • pořízení skenovací linky s napojením na spisovou službu

  • zvýšení dostupnosti informací prostřednictvím rozšíření modulů na webu města

  • rozšíření technologického centra o diskové pole a servery, které budou sloužit pro zajištění provozu stávajících i nově pořizovaných aplikací

  • napojení technologického centra do dvou příspěvkových organizací města

  • zvýšení bezpečnosti provozované infrastruktury nasazením hardwarového firewallu

  • zefektivnění správy provozovaných serverů prostřednictvím virtualizace

 

Realizací projektu se významně zvýší kvalita velké řady městem a městským úřadem prováděných povinností v rámci veřejné správy na základě legislativních právních norem, a to směrem k občanům.

 

Celkové investiční náklady projektu jsou vyčísleny na 3,56 miliónů Kč, z toho 85 % bude hrazeno z prostředků Evropské unie prostřecnictvím Integrovaného operačního progamu a zbylých 15 % uhradí město Dobřany z vlastních finančních zdrojů.

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop