Obsah

Obnova interiéru kostela sv. Víta byla dokončena

OltářOd září loňského roku v kostele sv. Víta probíhala obnova vnitřních prostor, které po dobu tří měsíců nebyly přístupné veřejnosti. Seznamujeme Vás nyní se záchrannými pracemi, které spočívaly v kompletním vzduchotechnickém odvlhčení, opravě omítek, zateplení stropní konstrukce a restaurování cihelné dlažby horního ochozu, restaurování dřevěného oltáře, instalaci ozvučení a celkové výmalbě interiéru. V prosinci byla obnova interiéru dokončena a dle přiložené fotografie lze konstatovat, že i dřevěnému dvojoltáři, jehož autorem je řezbář a sochař M. V. Jäckl, restaurování prospělo a nyní doslova září. Je nutné však upozornit na to, že se jedná pouze o momentální akutní zásah proti dřevokaznému hmyzu.

Prostory unikátního barokního kostela jsou využívány jako městská galerie, kde je v přízemí umístěna stálá expozice s názvem „Dobřanské baroko“ a také se zde nachází výstava obrazů autora Oty Janečka. Od jara pak bude moci být nemovitá kulturní památka opět plně využívána k těmto účelům a dále ke konání různých kulturních a společenských akcí. Věříme, že obnova interiéru a zvýšení komfortu naláká do Dobřan i více příznivců cestovního ruchu, tedy turistů a návštěvníků. A třeba i návštěvu prezidenta či ministra kultury.

Z finančního hlediska pak celkové náklady na obnovu kulturní památky dosáhly výše 2,277 mil. Kč, z toho 85 % je hrazeno z dotace EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a 15 % z finančních prostředků města.


Kostel sv. Víta čeká výrazná obnova

V polovině září bude zahájena obnova kostela sv. Víta, který je nemovitou kulturní památkou ve vlastnictví města a jedním z největších historických skvostů a zároveň dominant našeho města. Jedná se o velmi významný objekt kulturní vybavenosti cestovního ruchu, a to nejen proto, že barokní kostel sv. Víta slouží pro kulturní účely v souladu s charakterem a historickým posláním této stavby. K tomu je využíván jako městská galerie (je zde stálá expozice „Dobřanské baroko“ a výstava obrazů asi nejznámějšího českého malíře – „Kubisty“ pana Oty Janečka) nebo koncertní sál (připomeňme, že např. hostí jeden z koncertů unikátního festivalu Haydnových hudebních slavností, který bude v kostele v letošním září). A v neposlední řadě slouží kostel jako obrovská a krásná obřadní místnost s neopakovatelnou atmosférou a akustikou. Počet svateb v kostele každoročně stoupá! Stávající stav vnitřních prostor kostela musí být zásadně změněn, a to s ohledem na jeho využitelnost, která se každým rokem zvyšuje, a rovněž snahou o zatraktivnění města pro turistický ruch. Kromě tohoto je velmi nutné stále vlhký prostor odvlhčit a rovněž zajistit možnost lepšího a bezpečnějšího pohybu a komfortu pro návštěvníky.

Restaurování a sanace vnitřních prostor kostela sv. Víta je jednou z velkých investičních priorit města Dobřany v letošním roce. Obnova kostela, který je zcela v majetku města, spočívá v provedení stavebních úprav spojených zejména s odvlhčením kostela. Předmětem prací pak je kompletní vzduchotechnické odvlhčení objektu včetně opravy omítek, zateplení stropní konstrukce horního ochozu, restaurování cihelné dlažby horního ochozu, restaurování dřevěného oltáře, celková výmalba interiéru a instalace ozvučení.

Po rekonstrukci plochy náměstí T. G. M. a v současné době realizované rekonstrukci MK Stromořadí – III. etapa se jedná o další projekt, který je podpořen finančními prostředky Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, konkrétně z Prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Celkové předpokládané stavební náklady této obnovy při podání žádosti o dotaci činily 2,267 mil. Kč. S vítězným uchazečem (společnost PEGISAN sta, s. r. o.), který vzešel z veřejného výběrového řízení, pak byla uzavřena smlouva o dílo za vysoutěženou cenu 2,227 mil. Kč včetně DPH, přičemž město Dobřany obdrží dotaci z EU odpovídající 85 % z nákladů za celý projekt. Zbytek uhradí město Dobřany z vlastních finančních prostředků.    

Po dobu probíhající obnovy (od poloviny září do prosince tohoto roku) nebudou v kostele pořádány žádné koncerty, výstavy, vernisáže a bohužel ani svatby, o které je v těchto krásných prostorách velký zájem, a to i v chladnějším období. Poslední akcí v kostele bude dne 12. září koncert v rámci Haydnových hudebních slavností. Věříme, že tuto nastalou situaci všichni Dobřaňáci i turisté pochopí s ohledem na potřebné zachování kostela jako kulturního dědictví a velké chlouby Dobřan.

Marek Sýkora, starosta města