Obsah

Zpět

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení Krajským úřadem Plzeňského kraje

Na základě ust. § 16 zákona č. 100/2001., Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, oznamuje město Dobřany veřejnosti zahájení zjišťovacího řízení Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem životního prostředí, k záměru „Zemní meliory (ZEMMEL)  na p.p.č. 1848/2 v k.ú. Dobřany”.

Oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 k zákonu (Environmental Impact Assessment – EIA), je pro veřejnost     k nahlédnutí na odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje od 30. 8. 2022 do 30. 9. 2022 ve zveřejněné pracovní době, kde je taktéž možné činit si výpisky a opisy, a dále v kanceláři správy majetku města Dobřany v úředních hodinách.

Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení ve smyslu EIA, proto je na Krajském úřadě Plzeňskéjho kraje, odboru životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň,  možné předat do 30. 9. 2022 písemné vyjádření.

Tato vyjádření budou zohledněna, společně s vyjádřeními dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů, při zpracování závěru zjišťovacího řízení, které provede Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí.      Na připomínky, které budou uplatněny po stanovení této lhůty, nebude brán zřetel.

Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.env.cz/EIA), pod kódem záměru PLK2001.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru ke stažení zde: originál oznámení záměru (208.16 kB)

Bližší informace:

Správa majetku města Dobřany

MěÚ Dobřany, I.patro, č.dv. 203

Tel.:  377 195 861

E-mail: grunska@dobrany.cz

 

Vyvěšeno:      13. 09. 2022

Sňato:             30. 09. 2022

Vyvěšeno: 13. 9. 2022

Datum sejmutí: 30. 9. 2022

Zodpovídá: Judita Grunská

Zpět