Obsah

Tajemník MěÚ

Funkce tajemníka je zřízena zákonem. Tajemníka jmenuje se souhlasem ředitele krajského úřadu, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., starosta města. Tajemník úřadu je zaměstnancem města a je odpovědný starostovi za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené působnosti. Tajemník řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Dobřany a je pracovněprávně přímým nadřízeným vedoucích odborů. 

  • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města,
  • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou,
  • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
  • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
  • vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je rada města.

Tajemník městského úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním. Tajemník městského úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a politických hnutích.