Obsah

Odbor vnitřních a sociálních věcí

Zaměstnanci

Ing. David Šefl

vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí

377 195 851

sefl@dobrany.cz

kancelář č. 109

 • vedoucí odboru
 • zajištění správy systému výpočetní techniky města

Ivana Dolejšová

referentka spisové služby

377 195 835

dolejsova@dobrany.cz

kancelář č. 102

 • vedení spisové služby
 • podatelna, recepce
 • pokladna, platby místních a správních poplatků
 • skartační řízení
 • hlášení rozhlasu
 • vidimace, legalizace (ověřování listin a podpisů)

Miroslava Frousová

referentka evidence obyvatel

377 195 832

frousova@dobrany.cz

kancelář č. 104

 • vyřizuje změny trvalého pobytu
 • na základě žádosti ukončuje trvalý pobyt na území ČR
 • provádí zavedení adresy pro doručování
 • zajišťuje zprostředkování kontaktu
 • poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel
 • přijímá hlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu a provádí zneplatnění OP
 • přijímá žádosti o osvědčení, ověření a potvrzení rodného čísla
 • vidimace, legalizace (ověřování listin a podpisů)
 • vydává výpisy z rejstříku trestů

správa bytů:

 • připravuje nájemní smlouvy a dodatky k nájemním smlouvám
 • řeší dohody o ukončení nájmu a výpovědi
 • eviduje pohledávky
 • navrhuje a připravuje splátkové kalendáře
 • připravuje příslušné podklady pro jednání rady města

 


Eva Jandová

matrikářka

377 195 833

jandova@dobrany.cz

kancelář č. 105

 • vydání matričních dokladů prvopisů nebo duplikátů (rodný list, oddací list, úmrtní list)
 • zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • uzavření manželství
 • církevní sňatek
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • povolení k uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo na jiném vhodném místě
 • zápis do zvláštní matriky v Brně (narození občana ČR v cizině, uzavření manželství občana ČR v cizině, zápis o úmrtí občana ČR v cizině)
 • změna jména nebo příjmení
 • oznámení o přijetí dřívějšího příjmení
 • prohlášení o volbě druhého jména
 • zápis ženského příjmení v mužském tvaru
 • vidimace, legalizace (ověřování listin a podpisů)

 


Bc. Libuše Pokorná

sociální pracovník

377 195 866

pokorna@dobrany.cz

kancelář č. 108

 • plní úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi dle příslušného zákona, včetně provádění šetření a terénních služeb (zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů)
 • sociální poradenství a analýza sociální situace klienta podle zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • vykonává funkci veřejného opatrovníka osobám omezeným ve svéprávnosti
 • ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění podle příslušného právního předpisu (§ 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)
 • eviduje žádosti uchazečů o byt v domech s poskytováním pečovatelské služby v Dobřanech
 • provádí legalizaci podpisu (pouze u osob hospitalizovaných v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech)

Václava Hodanová, DiS.

veřejný opatrovník

377 195 867

hodanova@dobrany.cz

kancelář č. 101

 • vykonává funkci veřejného opatrovníka osobám omezeným ve svéprávnosti