Obsah

Odbor Kancelář starosty

Zaměstnanci

Věra Hessová

vedoucí odboru Kancelář starosty

377 195 844

hessova@dobrany.cz

kancelář č. 203

 • Prodeje, výkupy a směny nemovitostí
 • Pronájem hrobových míst a s tím související agenda
 • Služebnosti (věcná břemena) zřizovaná k pozemkům nebo budovám v majetku města
 • Vidimace, legalizace (ověřování listin a podpisů)
 • Agenda Czech POINT
 • Další agenda související s majetkem města (např. souhlasy se stavbami, vyjadřování se k nim, souhlasy se záborem veřejného prostranství)

 


Judita Grunská

referentka majetkové správy

377 195 861

grunska@dobrany.cz

kancelář č. 203

 • Prodeje, výkupy a směny nemovitostí
 • Pronájmy a pachty pozemků
 • Pojištění majetku a odpovědnosti města Dobřany, vyřizování pojistných událostí
 • Vidimace, legalizace (ověřování listin a podpisů)
 • Agenda Czech POINT
 • Další agenda související s majetkem města (např. souhlasy se stavbami, vyjadřování se k nim, souhlasy se záborem veřejného prostranství)

 


Zbyněk Milota

investiční technik

377 195 852

milota@dobrany.cz

kancelář č. 204

 • Zpracování návrhů investičních plánů města
 • Shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu
 • Příprava nebo realizace investic města
 • Provádění stavebního dozoru
 • Příprava a zajišťování projektové dokumentace staveb

 


Eva Aubrechtová

investiční technik

377 195 838

aubrechtova@dobrany.cz

kancelář č. 204

 • Zpracování návrhů investičních plánů města
 • Shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu
 • Příprava nebo realizace investic města
 • Provádění stavebního dozoru
 • Příprava a zajišťování projektové dokumentace staveb

Bc. Jana Marková

referentka správy dotací

377 195 853

605 928 877

markova@dobrany.cz

kancelář č. 206

 • Komplexní zajišťování agendy dotací a veřejných zakázek

 


Petra Petelová

referentka správy dotací

377 195 858

605 928 694

petelova@dobrany.cz

kancelář č. 206

 • Komplexní zajišťování agendy dotací a veřejných zakázek

______________________________________________________________________________________________________________________________

Ivana Šusterová

asistentka

377 195 831

susterova@dobrany.cz

kancelář č. 202

 • Asistentka starosty
 • Členka přestupkové komise
 • Vedení agendy starosty a místostarostů
 • Organizace přípravných prací pro zasedání rady města a zastupitelstva města, včetně zpracování podkladů a vyhotovení zápisů z těchto jednání
 • Evidence petic a stížností
 • Evidence ztrát a nálezů
 • Vedení agendy úřední desky
 • Zpracování zpráv pro orgány činné v trestním řízení a zpráv pro výdej zbrojních průkazů

Hana Tomanová

asistentka

377 195 868

tomanova@dobrany.cz

kancelář č. 202

 • Asistentka 
 • Vedení agendy starosty a místostarostů
 • Organizace přípravných prací pro zasedání rady města a zastupitelstva města, včetně zpracování podkladů a vyhotovení zápisů z těchto jednání
 • Evidence petic a stížností 
 • Evidence ztrát a nálezů
 • Vedení agendy úřední desky
 • Odpadové hospodářství města
 • administrativní podpora městských lesů
 • Grantový dotační systém města Dobřany

______________________________________________________________________________________________________________________________

Eva Jandová

matrikářka

377 195 833

jandova@dobrany.cz

kancelář č. 105

 • vydání matričních dokladů prvopisů nebo duplikátů (rodný list, oddací list, úmrtní list)
 • zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • uzavření manželství
 • církevní sňatek
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • povolení k uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo na jiném vhodném místě
 • zápis do zvláštní matriky v Brně (narození občana ČR v cizině, uzavření manželství občana ČR v cizině, zápis o úmrtí občana ČR v cizině)
 • změna jména nebo příjmení
 • oznámení o přijetí dřívějšího příjmení
 • prohlášení o volbě druhého jména
 • zápis ženského příjmení v mužském tvaru
 • vidimace, legalizace (ověřování listin a podpisů)
 • agenda Czech POINT

neobsazená pozice

sociální pracovník, veřejný opatrovník

377 195 866, 377 195 835

podatelna@dobrany.cz

kancelář č. 108 (zástup - kancelář č. 101, příp. kancelář č. 203)

 • plní úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi dle příslušného zákona, včetně provádění šetření a terénních služeb (zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů)
 • sociální poradenství a analýza sociální situace klienta podle zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • vykonává funkci veřejného opatrovníka osobám omezeným ve svéprávnosti
 • ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění podle příslušného právního předpisu (§ 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)
 • eviduje žádosti uchazečů o byt v domech s poskytováním pečovatelské služby v Dobřanech
 • provádí legalizaci podpisu (pouze u osob hospitalizovaných v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech)

Hana Blovská

veřejný opatrovník

377 195 867

blovska@dobrany.cz

kancelář č. 101

 • veřejný opatrovník

Anna Mašátová

uklízečka, pomocný personál

377 195 823