Obsah

Odbor kanceláře starosty

Zaměstnanci

Věra Hessová

vedoucí odboru Kancelář starosty

377 195 844

hessova@dobrany.cz

kancelář č. 203

 • Prodeje, výkupy a směny nemovitostí
 • Pronájmy a pachty pozemků
 • Pronájem hrobových míst a s tím související agenda
 • Služebnosti (věcná břemena) zřizovaná k pozemkům nebo budovám v majetku města
 • Pojištění majetku města, vč. likvidace pojistných událostí
 • Vidimace, legalizace (ověřování listin a podpisů)
 • Agenda Czech POINT
 • Další agenda související s majetkem města (např. souhlasy se stavbami, vyjadřování se k nim, souhlasy se záborem veřejného prostranství)

 


Judita Grunská

referentka majetkové správy

377 195 861

grunska@dobrany.cz

kancelář č. 203

 • Prodeje, výkupy a směny nemovitostí
 • Pronájmy a pachty pozemků
 • Pronájem nebytových prostor
 • Vidimace, legalizace (ověřování listin a podpisů)
 • Agenda Czech POINT
 • Další agenda související s majetkem města (např. souhlasy se stavbami, vyjadřování se k nim, souhlasy se záborem veřejného prostranství)

 


Mgr. Jana Janoušková

asistentka

377 195 868

janouskova@dobrany.cz

kancelář č. 202

 • Asistentka místostarostky
 • Evidence ztrát a nálezů
 • Zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agend u orgánů samosprávy

 


Zbyněk Milota

investiční stavební technik

377 195 852

milota@dobrany.cz

kancelář č. 204

 • Zpracování návrhů investičních plánů města
 • Shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu
 • Příprava nebo realizace investic města
 • Provádění stavebního dozoru
 • Příprava a zajišťování projektové dokumentace staveb

 


Ing. Jan Eret

investiční stavební technik

377 195 838

eret@dobrany.cz

kancelář č. 204

 • Zpracování návrhů investičních plánů města
 • Shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu
 • Příprava nebo realizace investic města
 • Provádění stavebního dozoru
 • Příprava a zajišťování projektové dokumentace staveb

 


Mgr. Simona Hájková

referentka správy dotací

377 195 858

hajkova@dobrany.cz

kancelář č. 206

 • Komplexní zajišťování agendy dotací

 


Bc. Lucie Kučerková

referentka státní správy a samosprávy

referentka správy dotací

377 195 853

kucerkova@dobrany.cz

kancelář č. 206

 • Agenda správy dotací
 • Agenda Globálního dotačního titulu města Dobřany
 • Agenda Fondu rozvoje bydlení
 • Agenda revizí v objektech města
 • Administrativa investic města
 • Správa jednotného vizuálního stylu města Dobřany

 


Ivana Šusterová

asistentka

377 195 831

susterova@dobrany.cz

kancelář č. 202

 • Asistentka starosty
 • Členka přestupkové komise
 • Vedení agendy starosty a místostarostek
 • Organizace přípravných prací pro zasedání rady města a zastupitelstva města, včetně zpracování podkladů a vyhotovení zápisů z těchto jednání
 • Evidence petic a stížností
 • Evidence ztrát a nálezů
 • Vedení agendy úřední desky
 • Zpracování zpráv pro orgány činné v trestním řízení a zpráv pro výdej zbrojních průkazů

Eva Jandová

matrikářka

377 195 833

jandova@dobrany.cz

kancelář č. 105

 • vydání matričních dokladů prvopisů nebo duplikátů (rodný list, oddací list, úmrtní list)
 • zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • uzavření manželství
 • církevní sňatek
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • povolení k uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo na jiném vhodném místě
 • zápis do zvláštní matriky v Brně (narození občana ČR v cizině, uzavření manželství občana ČR v cizině, zápis o úmrtí občana ČR v cizině)
 • změna jména nebo příjmení
 • oznámení o přijetí dřívějšího příjmení
 • prohlášení o volbě druhého jména
 • zápis ženského příjmení v mužském tvaru
 • vidimace, legalizace (ověřování listin a podpisů)
 • agenda Czech POINT

Bc. Libuše Pokorná

sociální pracovník

377 195 867

pokorna@dobrany.cz

kancelář č. 108

 • plní úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi dle příslušného zákona, včetně provádění šetření a terénních služeb (zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů)
 • sociální poradenství a analýza sociální situace klienta podle zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • vykonává funkci veřejného opatrovníka osobám omezeným ve svéprávnosti
 • ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění podle příslušného právního předpisu (§ 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)
 • eviduje žádosti uchazečů o byt v domech s poskytováním pečovatelské služby v Dobřanech
 • provádí legalizaci podpisu (pouze u osob hospitalizovaných v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech)

Mgr. Michaela Ľuptáčiková

veřejný opatrovník

377 195 866

luptacikova@dobrany.cz

kancelář č. 101

 • veřejný opatrovník

 

Anna Mašátová

 

uklízečka, pomocný personál

377 195 823