Obsah

Finanční odbor

Poplatky

Poplatky za komunální odpad - informace

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a jeho vymáhání se řídí zákonem č. 280/2009 Sb. daňový řád ve znění pozdějších předpisů.

                                                                                                                 

 • Aktuální znění upravuje OZV č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využíván a odstraňování komunálních odpadů platí: 
  a) fyzická osoba,
 • 1. která má ve městě trvalý pobyt,
 • 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 • 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 • 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 • Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku (přízemí číslo dveří 103) vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku.
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 • Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem a zvýší poplatek o 50 %.

 

Poplatek činí 500 Kč na poplatníka za rok.

Poplatek lze platit:

 •  na číslo účtu Města Dobřany (po splnění ohlašovací povinnosti)

č. 19-1223361/0100 u Komerční banky nebo 19-725295379/0800 u České spořitelny

 

variabilní symbol: 13371 (fyzická osoba s trvalým pobytem a cizinci)

specifický symbol: rodné číslo poplatníka

 

variabilní symbol: 13372 (fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)

specifický symbol: rodné číslo poplatníka (majitele nemovitosti)

 • v hotovosti nebo platební kartou na  pokladně Městského úřadu, Náměstí T. G. M. 1, v přízemí číslo dveří 102.

 

Poplatek je splatný nejpozději  do 30.4. příslušného kalendářního roku.


Poplatek za psa - informace

Místní poplatek ze psů je stanoven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a jeho vymáhání se řídí zákonem č. 280/2009 Sb. daňový řád ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Aktuální znění upravuje OZV č. 2/2015, o místních poplatcích. 
 • Držitel psa platí poplatek ze psů správci poplatku podle místa trvalého pobytu nebo sídla.
 • Držitel psa provádí ohlašovací povinnost u psů od tří měsíců věku, nebo do 15 dnů od jeho vlastnictví.
 • Na základě splnění ohlašovací povinnosti, po zaevidování psa (Městský úřad Dobřany, přízemí číslo dveří 103) je poplatník seznámen s údaji nutnými k platbě místního poplatku a je mu vydána evidenční známka pro psa.
 • Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i držitel psa, jehož pes je od poplatku dle místní vyhlášky osvobozen.
 • Změny (odhlášení psa, odchod do důchodu, změna držitele, apod.) je poplatník povinen ohlásit do 15 dnů ode dne vzniku těchto skutečností. Tyto změny mají vliv na sazbu poplatku.

 

Poplatek ze psa chovaného v rodinném domě činí 200 Kč, ze psa chovaného v ostatních obytných domech 800 Kč.

U držitele psa, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek:

 • Ze psa chovaného v rodinném domě 100 Kč.
 • Ze psa chovaného v ostatních obytných domech 200 Kč.

 

 Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50%.

 

Poplatek lze platit:

 • Na číslo účtu Města Dobřany (po splnění ohlašovací povinnosti a vydání evidenční známky)

              č. 19-1223361/0100 u Komerční banky nebo 19-725295379/0800 u České spořitelny,                      

              variabilní symbol:     1341

              specifický symbol:    rodné číslo držitele psa

 • V hotovosti nebo platební kartou na  pokladně Městského úřadu, Náměstí T. G. M. 1,    

        v přízemí číslo dveří 102.

 

Poplatek je splatný nejpozději  do 30.4.příslušného kalendářního roku.

          

Kontakty: tel. 377 195 845, e-mail: benediktyova@dobrany.cz