Obsah

Finanční odbor

Poplatky

Poplatky za komunální odpad - informace

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je stanoven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a jeho vymáhání se řídí zákonem č. 280/2009 Sb. daňový řád ve znění pozdějších předpisů.

                                                                                                                                                       

 • Aktuální znění upravuje OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 • Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je:

a) fyzická osoba přihlášena v obci

 • k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel
 • hlášena v místě pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
 • kterému byl povolen trvalý pobyt,
 • který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
 • který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azyl anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců,
 • kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo

rodinný dům, vekterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši

odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální

rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit

poplatek společně a nerozdílně.

 • Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku (přízemí číslo dveří 103) vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku.
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.
 • Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku  poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem a zvýší poplatek o 50 %.

 

Poplatek činí 700 Kč na poplatníka za rok

Poplatek lze platit:

 •  na číslo účtu Města Dobřany (po splnění ohlašovací povinnosti)

               č. 19-1223361/0100 u Komerční banky nebo 19-725295379/0800 u České spořitelny,                      

               variabilní symbol:     13371 (fyzická osoba s trvalým pobytem a cizinci)

               specifický symbol:     rodné číslo poplatníka

 

               variabilní symbol:     13372 (fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou            

               k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná

               fyzická osoba)

               specifický symbol:     rodné číslo poplatníka (majitele nemovitosti)

 • v hotovosti nebo platební kartou na  pokladně Městského úřadu, Náměstí T. G. M. 1, v přízemí číslo dveří 102.

 

Poplatek je splatný nejpozději  do 30.4. příslušného kalendářního roku.

Kontakty: tel. 377 195 845, e-mail: benediktyova@dobrany.cz


Poplatek za psa - informace

Místní poplatek ze psů je stanoven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a jeho vymáhání se řídí zákonem č. 280/2009 Sb. daňový řád ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Aktuální znění upravuje OZV č. 3/2019, o místních poplatcích. 
 • Držitel psa platí poplatek ze psů správci poplatku podle místa trvalého pobytu nebo sídla.
 • Držitel psa provádí ohlašovací povinnost u psů od tří měsíců věku, nebo do 15 dnů od jeho vlastnictví.
 • Na základě splnění ohlašovací povinnosti, po zaevidování psa (v přízemí číslo dveří 103) je poplatník seznámen s údaji nutnými k platbě místního poplatku a je mu vydána evidenční známka pro psa.
 • Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i držitel psa, jehož pes je od poplatku dle místní vyhlášky osvobozen.
 • Změny (odhlášení psa, odchod do důchodu, změna držitele, apod.) je poplatník povinen ohlásit do 15 dnů ode dne vzniku těchto skutečností. Tyto změny mají vliv na sazbu poplatku.
 • Od poplatků ze psů je nově osvobozen držitel psa, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P

 

Poplatek ze psa chovaného v rodinném domě činí 200 Kč, ze psa chovaného v ostatních obytných domech a držitel psa, který má trvalý pobyt na adrese Náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany  800 Kč.

Pro držitele psa, kterým je osoba starší 65 let a držitel psa, který  je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek:

 • Ze psa chovaného v rodinném domě 100 Kč.
 • Ze psa chovaného v ostatních obytných domech a držitel psa, který má trvalý pobyt na adrese Náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany  200 Kč.

 

 Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50%.

 

Poplatek lze platit:

 • Na číslo účtu Města Dobřany (po splnění ohlašovací povinnosti a vydání evidenční známky)

               č. 19-1223361/0100 u Komerční banky nebo 19-725295379/0800 u České spořitelny,                      

               variabilní symbol:     1341 

               specifický symbol:    rodné číslo držitele psa

 •  V hotovosti nebo platební kartou na  pokladně Městského úřadu, Náměstí T. G. M. 1,    

         v přízemí číslo dveří 102.

 

Poplatek je splatný nejpozději  do 30.4. příslušného kalendářního roku.

Kontakty: tel. 377 195 845, e-mail: benediktyova@dobrany.cz

 


Hřbitovní poplatky - odbor Kancelář starosty

Hradí se ročně vždy do 31.12. daného kalendářního roku.

Číslo účtu u Komerční banky a. s.:            19-1223361/0100

Variabilní symbol:                                         číslo nájemní smlouvy bez posledního dvoučíslí

 

Pokud bude hřbitovní poplatek platit osoba, která není nájemcem, nebo nájemce nezná číslo nájemní smlouvy, je nutné do poznámky uvést jméno a příjmení nájemce příslušného hrobového místa, aby se platba přiřadila k dané smlouvě.

Případné dotazy:             Věra Hessová, tel. 377 195 844, e-mail: hessova@dobrany.cz