Obsah

Formuláře pro podání

Všechny zde uvedené formuláře obdržíte též na příslušném odboru Městského úřadu Dobřany.

Formuláře žádostí podávaných podle stavebního zákona

Formuláře žádostí vyplývající z prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Předepsané formuláře územního rozhodování a stavebního řádu jsou převzaty z webu www.zakonyprolidi.cz. Tyto formuláře jsou dále dostupné i ve formátu docx na webu Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz.

Územní rozhodování
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - formulář
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ - formulář
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ - formulář
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ - formulář
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU - formulář
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ - formulář
 • OZNÁMENÍ ZÁMĚRU - formulář
Stavební řád
Ostatní formuláře a žádosti
 • ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY z obecných požadavků na výstavbu - formulář 
 • NÁVRH NA VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ (pouze u staveb pravomocně povolených do 31.12.2006) - formulář
 • ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY - formulář
 • OHLÁŠENÍ DOKONČENÉ STAVBY - formulář
 • ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ č.p./č.ev. - formulář
 • ŽÁDOST - OVĚŘENÍ ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE STAVBY -  formulář
 • ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY  - formulář (95 kB)
Formuláře žádostí podávaných podle zákona o pozemních komunikacích

Formuláře žádostí vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění:

 • ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI NA POZEMNÍ KOMUNIKACI - formulář
 • ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE - formulář
 • ŽÁDOST O UZAVŘENÍ PROVOZU POZEMNÍ KOMUNIKACE - formulář
Formulář žádosti podávaný podle zákona o ochraně přírody a krajiny

Formulář žádosti vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dle § 8 odst. 3 vyhl. č. 395/1992 Sb.:

 • ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍ MIMO LES - formulář
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA KE KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍ MIMO LES - formulář
 • PODNĚT KE KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES PODANÝ VLASTNÍKOVI DŘEVIN MĚSTU DOBŘANY - formulář
Rybářský lístek