Obsah

Mimořádná opatření k zápisům k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Typ: ostatní
MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Mimořádná opatření k zápisům k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021

Zápis bude probíhat od 4.5. do 14.5. 2020 (14.5.2020 je považován za den zápisu a tímto dnem je zahájeno správní řízení ve věci přijetí dítěte do MŠ) bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádosti a další potřebné tiskopisy, které jsou k dispozici na webových stránkách www.msloudu.dobrany.cz se do MŠ doručí:

 1. datovou schránkou jcjkqns
 2. emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)
 3. poštou (zaslat do 14.5.2020)
 4. vhodit v obálce do poštovní schránky příslušné školy (MŠ Loudů, MŠ Stromořadí)
 5. v ojedinělých případech po předchozí dohodě na tel. čísle 725 843 208 nebo 606 083 528., zde je nutné dodržet veškerá platná nařízení: použití ochranných roušek

          Zákonný zástupce doloží:

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – včetně kontaktních údajů (telefon, email)
 2. Evidenční list
 3. Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte
 4. Prostou kopii očkovacího průkazu dítěte
 5. Prostou kopii rodného listu dítěte

Žádáme rodiče, aby věnovali pozornost při vyplňování dokumentů – vše řádně podepsali.

Po doručení dokumentů škola potvrdí přijetí a současně na emailovou adresu zákonného zástupce zašle registrační číslo, pod kterým bude žádost evidována.

 • ředitelka školy bude při přijímání dětí rozhodovat na základě stanovených kritérií
 • místo trvalého pobytu dětí vzhledem ke spádovosti dětí ověří ředitelka školy na matrice

Městského úřadu Dobřany

 • ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem
 • v případě, že dítě nebylo řádně očkováno, musí rodič kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
 • v případě, že má ředitelka školy pochybnosti o správnosti doložených dokladů, může si vyžádat jejich originál nebo úředně ověřenou kopii

kladná rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělenými registračními čísly na vývěsce MŠ a na webových stránkách www.msloudu.dobrany.cz od 3.6.2020


Vytvořeno: 15. 4. 2020
Poslední aktualizace: 15. 4. 2020 17:31
Autor: Správce Webu