Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Místní knihovna Šlovice je základní knihovnou, obsluhovanou a metodicky vedenou Městskou knihovnou Dobřany. Je zapsaná v Evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR pod číslem 487. Jejím zřizovatelem je Město Dobřany.

Knihovna poskytuje základní knihovnické a informační služby - viz Služby.

 

Otevírací doba:

Středa 16 - 18 hod.

 

Kontakt:

Šlovice 152

321 00 Plzeň

e-mail: knihovna.slovice@seznam.cz

telefon: 607 552 997

 

Fotogalerie

Šlovice

dětský koutek

knihovna

knihovna

Z historie knihovny

První knihovna v obci Šlovice vznikla po roce 1890 v souvislosti se vznikem německého školství v obci. Jednalo se o školní knihovnu, určenou učitelům. O činnosti této knihovny nejsou v kronice obce žádné písemné zprávy. První obecní knihovna vznikla pravděpodobně po roce 1919 na základě vydání Zákona o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb., který ukládal zřídit v každé obci veřejnou knihovnu. V kronice obce je uveden zápis až z roku 1927 o tom, že místní knihovně byla poskytnuta státní dotace v částce 250 Kč. Knihovna byla umístěna v německé škole. V té době v obci působil německý ochotnický spolek mládeže, který měl v knihovně k dispozici 80 svazků divadelních her.

V roce 1929 byla v obci zřízena česká škola, ve které se nacházela i první česká knihovna. Dne 10. října 1938 byly Šlovice postoupeny Německu a česká škola i knihovna byla zrušena.

Knihovna vznikla opět v roce 1946, kdy správce školy Ctirad Kubíček založil školní knihovnu, která byla podporována místními spolky a z jejich darů byly také kupovány knihy. V roce 1947 měla knihovna k dispozici pro žáky 87 svazků a pro učitele 38 svazků knih. Další zmínka o knihovně pochází ze zápisu Místního národního výboru z roku 1950, ve kterém byla hodnocena práce knihovny a knihovníka Stanislava Zoubka. Byla také zvolena knihovní rada. V roce 1951, kdy bylo vydáno vládní nařízení o zrušení knihovních rad a působnost nad knihovnami byla převedena na místní národní výbory, měla Lidová veřejná knihovna ve Šlovicích 558 svazků a 167 čtenářů. Knihovníkem byl jmenován Bohuslav Übermajer. Půjčovním dnem byla každá sobota od 16 do 18 hodin. V roce 1964 byly Šlovice na čtyři roky připojeny k Liticím. Poté byl ve Šlovicích zřízen opět samostatný Místní národní výbor a obnovena činnost Místní lidové knihovny s již 600 svazky knih. Knihovnicí byla jmenována Drahomíra Blínová, která již v roce 1972 obdržela čestné uznání Obvodního národního výboru Plzeň-jih za vzorné vedení knihovny a mimořádnou péči, věnovanou dětským čtenářům při zdokonalování se prostřednictvím čtení knih. Další ocenění se dostalo knihovně v roce 1975 v soutěži malých knihoven. V krajském kole 26. ročníku soutěže "Budujeme vzornou lidovou knihovnu" obdržela Místní lidová knihovna ve Šlovicích čestné uznání, které převzala knihovnice Drahomíra Blínová z rukou místopředsedy Západočeského krajského národního výboru na slavnostním aktivu v roce 1976 u příležitosti 100. výročí Knihovny města Plzně, která byla tehdy krajským metodickým střediskem pro knihovny v Západočeském kraji. V té době měla knihovna 87 čtenářů. V roce 1978 v knihovně pracoval čtenářský kroužek mladších žákyň.

V roce 1980 byla knihovna umístěna do přízemí budovy č. 92 poté, co byl v tomto roce zrušen Místní národní výbor. Knihovna tak získala větší prostor s možností vytvoření místnosti pro dětský koutek. Výpůjční den byl ve čtvrtek od 16 do 19:30 hodin. Počet čtenářů se zvýšil na 99. Metodické kontroly a  výměny souborů knih uskutečňovala Městská knihovna Dobřany, mzdový fond, pracovní úvazek knihovnice a náklady na nákup knih byly položkou rozpočtu Okresní knihovny v Přešticích.

V roce 1991, z důvodu zrušení okresů v České republice, ztratila knihovna v Přešticích okresní funkci. Všechny úkony, spojené s výkonem regionálních funkcí byly převedeny na střediskové knihovny, mezi které patřila také Městská knihovna Dobřany. V současnosti Místní knihovna Šlovice spadá pod metodické vedení Městské knihovny Dobřany. Knihovna nemá svůj vlastní knihovní fond. Knihy nakupuje dobřanská knihovna a poskytuje je z tzv. výměnného fondu, který slouží i pro dalších 21 knihoven, obsluhovaných Městskou knihovnou Dobřany.

Od 90. let 20. století byla knihovna umístěna v budově č. 104 bývalé české školy. K 31. 12. 1995 ukončila činnost knihovnice Drahomíra Blínová. V roce 2012 se knihovna přestěhovala do prostor nově vybudovaného víceúčelového zařízení Centrum Šlovice. Od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2017 vedla knihovnu Anna Bláhová.

Od 1. 1. 2018 je knihovnicí Jana Hájková.

(Informace byly čerpány z kroniky obce, zaznamenány panem Karlem Kašparem)