Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Územně analytické podklady => sledování a vyhodnocení stavu a rozvoje území.

 
Územně analytické podklady (ÚAP) jsou dle § 25 až § 29 stavebního zákona (183/2006 Sb.),  územně plánovacími podklady, které navazují na dříve známé a časově nepružné průzkumy a rozbory území. Představují ucelený přehled o stavu území, stanoví povinnost pravidelně aktualizovat stav území podle provedených změn, kladou požadavky na evidování a vyhodnocení  nových požadavků na změny v území.
Hlavním přínosem územně analytických podkladů je jejich pravidelná a odborná aktualizace.  V ÚAP se nalézá aktuelní vyhodnocení stavu území, aktuelní záměry, omezení a požadavky na změny v území, jakožto obsahuje i akutní problémy, které se mají prvotně řešit v územně plánovacích dokumentacích obcí a kraje.
ÚAP se pořizují pro území obce s rozšířenou působností Stod, tedy pro 24 obcí ve správním obvodu města Stod. ÚAP na území jedné obce zohledňují stav a potřeby rozvoje této obce a v některých případech ovlivňují území sousední obce.
 
ÚAP z hlediska použitelnosti a pro praktické využití obsahují:
 • Vyhodnocení stavu území a vývoje území na základě údajů a průzkumů území.
 • Vyhodnocení hodnot území.
 • Omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (tzv. limity využití území).
 • Záměry na provedení změn v území.
 • Střety záměrů a limitů v území.
 • Určení hlavních problémů v území.
 • Zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území.
 
ÚAP se pořizují ve dvou etapách:
První zahrnuje veškerý sběr údajů z vlastních průzkumů území a údajů od poskytovatelů (obce, veřejná správa, vlastníci technické a dopravní infrastruktury).
Výstupem této etapy jsou tři základní výkresy: výkres limitů využití území, výkres hodnot území a výkres záměrů na provedení změn v území.
1. etapa pořizování ÚAP se zpracovává a vyhodnocuje jako kontinuální, nekončící činnost.  
Ve druhé etapě se provede vyhodnocení území pomocí SWOT analýz  (silné a slabé stránky, příležitosti a rizika řešeného území z hlediska základních přírodních a společensko-ekonomických faktorů) a je zpracován rozbor udržitelného rozvoje území. Jeho výstupem je výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (tzv. problémový výkres). Pro splnění aktuálnosti ÚAP a možnosti jejich uplatnění se druhá etapa opakuje pravidelně, pokaždé do dvou let od provedení předchozího rozboru udržitelného rozvoje území.
 
Využití ÚAP a jejich praktický přínos zejména:
 • Při pořizování územně plánovacích dokumentací obce a změn územních plánů obcí slouží jako územně plánovací podklady pro zjištění výchozího stavu a možnosti rozvoje.
 • Uplatňují se při pořizování zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (územně plánovací dokumentace vyššího územně správního celku).
 • Pro rozhodování stavebních úřadů a ostatních úřadů v dotčeném území v obcích které nemají územně-plánovací dokumentaci, u obcí které ji mají se ÚAP zohledňují.
 • Pro širší ucelený přehled o stavu území a postupném vývoji území.
 
ÚAP budou předány stavebním úřadům MěÚ Dobřany a MěÚ Holýšov a v níže uvedeném rozsahu budou ÚAP dálkově zveřejněny a zpřístupněny i veřejnosti.
 • Výkres hodnot území.
 • Výkres limitů využití území.
 • Výkres záměrů na provedení změn v území.
 • Problémový výkres.

 

Logo