Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 
Dne 18.01.2018 předán nový soubor knih - seznam všech knih v záložce výměnné soubory
Přijďte si vybrat krásnou knihu na zimní večery.
 
 
NOVĚ - změna knihovnice od ledna 2018 - na přelomu roku 2017/2018 jsme se rozloučili s paní Bláhovou, která odešla do "knihovnického" důchodu a na její pozici nasoupila paní Hájková.
 
 
Od roku 2012 má knihovna svůj prostor ve víceúčelovém Centru Šlovice.
centrum Šlovice
 
Historie místní lidové knihovny Šlovice
      Vznikem německého školství ve Šlovicích, které nastalo po roce 1890, vznikla první školská knihovna a jejími vypůjčovateli byli učitelé. O činnosti této knihovny nemáme žádných písemných zpráv. Teprve po vzniku ČSR a vydání knihovnického zákona v roce 1919, který ukládal obcím zřizovat Knihovnické rady a v každé obci zřídit veřejnou knihovnu. V kronice obce je uveden zápis z roku 1927, že místní knihovně byla poskytnuta státní dotace v částce 250 Kč. Knihovna byla umístěna v německé škole. V té době v obci působil německý ochotnický spolek mládeže, který v knihovně měl k dispozici 80 svazků divadelních her.
     V roce 1929 byla v obci zřízena česká škola a v roce 1932 založena národní pošumavská jednota. Ve škole byla první česká knihovna. Dne 10.10.1938 byly Šlovice postoupeny Německu a zřízena župa Sudety.
     V roce 1946 správce školy Ctirad Kubíček založil školní knihovnu, která byla podporována místními spolky a z jejich darů byly kupovány knihy. V roce1947 měla knihovna pro žáky 87 svazků a pro učitele 38 svazků. Další zmínka o knihovně pochází ze zápisu MNV z roku 1950, kdy byla hodnocena práce celé knihovny a knihovníka Stanislava Zoubka a byla zvolena knihovní rada. V roce 1951 bylo vydáno vládní nařízení o zrušení Knihovních rad a působnost nad knihovnami se převedla na MNV všech stupňů. V této době měla Lidová veřejná knihovna 558 svazků a 167 čtenářů. Knihovníkem byl radou jmenován Bohuslav Übermajer. Půjčovní den byla každá sobota od 16 do 18 hodin. Po zřízení okresu Plzeň-jih byla zřízena Okresní lidová knihovna v Přešticích. K další územní reorganizaci došlo v roce 1964. Šlovice byly připojeny k Liticím a to na 4 roky, kdy došlo k další reorganizaci. Z MNV Litice se stal Obvodní národní výbor Plzeň 5 a ve Šlovicích byl zřízen samostatný MNV. Byla obnovena činnost Místní lidové knihovny, která měla 600 svazků knih. Knihovnicí byla jmenována Drahomíra Blínová, která již v roce 1972 obdržela čestné uznání ONV Plzeň-jih za vzorné vedení knihovny a mimořádně věnované péči dětským čtenářům při zdokonalování se čtením knih. Další ocenění se dostalo knihovně v roce 1975 v soutěži malých knihoven. U příležitosti k 100. výročí Knihovny města Plzně v roce 1976 byly na slavnostním aktivu vyhlášeny výsledky krajského kola 26. ročníku soutěže „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“. MLK obdržela čestné uznání, které Drahomíře Blínové předal místopředseda ZKNV v Plzni. Knihovna měla v té době 87 čtenářů. U příležitosti „Březen – měsíc knihy“ byly konány besedy nad knihami. Městská knihovna v Dobřanech prováděla metodické kontroly a uskutečňovala se výměna nových souborů po 100 svazcích knih. V roce 1978 v knihovně pracoval čtenářský kroužek mladších žákyň.
      V souvislosti se zrušením MNV Šlovice v roce 1980 byla MLK přemístěna z původních prostor do přízemí budovy bývalé MNV, byl zde větší prostor a byla zřízena malá místnost pro dětský koutek. Městská knihovna Dobřany i nadále uskutečňovala metodické kontroly a výměny souborů knih. O metodických návštěvách byly zasílány zprávy Okresní knihovně v Přešticích. Výpůjční den byl ve čtvrtek od 16 do 19,30 hodin. Počet čtenářů se zvýšil na 99. Mzdový fond, pracovní úvazek knihovnice, náklady na nákup knih zůstaly položkou plánu rozpočtu Okresní knihovny v Přešticích.
     Okresní shromáždění Plzeň-jih v roce 1991 zrušilo Okresní knihovnu v Přešticích a její funkci převedlo na střediskové knihovny, kterou byly i Dobřany.     
      Středisková knihovna Dobřany spravovala dalších 7 Místních lidových knihoven a dále měla pobočky Šlovice a Vodní Újezd. K 1.1.1996 ukončila činnost knihovnice Drahomíra Blínová a novou knihovnicí se stala Anna Bláhová
      V roce 2001 byl vydán nový zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Studijní a vědecká knihovna z Plzni se stala krajskou knihovnou.
Karel Kašpar – kronikář obce Šlovice (leden 2011)